ای زندانی در خویش

بر خویشتن بتاز

 

mourning of not happening of what, that wasn't mean to happen

3 سال پیش