مدتیست در زمین یافت نمی شوی  کجایی در کدامین ستاره برروی کدامین شهاب به سوی کدامین خورشید در گذری
خبرت هست؟
خبرت هست ؟نه نیست
مرا برای خود خبری خوش است
شاید قدمی به تو نزدیک تر شوم
شاید دوباره بتوانم خورشید وجودت را ببینم
آری من هم خواهم پرید خواهم پرید .. با تمام تمام تمام وجودم خواهم پرید
با تمام تمام تمام امیدم خواهم پرید .
با تمام تمام تمام دلم خواهم پرید.
مرا هم بر زمین جای نخواهد بود
لیک شک ها بر دل نشسته.
لذت دیدار میسر خواهد شد؟
نمیدانم شاید
اما بدان بدان که گر پا و دست و سر و همه ام یاری نکرد .... ......... هرچه بیشتر بپرم بیشتر با سر فرو خواهم ریخت
اگر از جوّ سیاه دلم از جاذبه ی غم هایم، نتوانم عبور کرد
یا شهابی خواهم شد و سقوطی مهیب بر خود خواهم نمود
یا سرگردانی در عبور از گرد بی نوران
اما بیا خوشی را حرف بزنیم
چه باک، کدام شک ، چه درد
گر توانم پریدن گر توانم رستن، گسستن، جهیدن، گر دل کنم از من من
آن دم،
آن دم است که برمدار تو خواهم چرخید
از صفای تو نور خواهم گرفت
و از نوای تو شور
و خورشیدم تا ابد تویی
و محو تو من
گر وصال آید. دیگر باکی نیست. حالی و شوری و سوزشی و افروزشی و نوری  ودیگر هیچ..
دیگر فقط تو ایم.
( بهار 93 )

/ 1 نظر / 32 بازدید
نیلوفر

خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی سایتتون خوبه مثل همیشه عالی [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب]