برای تو خواهم نوشت.

روزی برای تو خواهم نوشت. دمی

دمی که هنوز نیاسایم از غیر

برای تو کتاب ها خواهم نوشت

خواهم نوشت از ...

از چه خواهم نوشت

من برای تو از چه خواهم نوشت...

آنچه بنویسم هرگز نخواهی خواند

پس برایت از همه چیز خواهم نوشت

از همه یادگاری هایت

از همه دلدادگی هایم

از همه ناگفتنی ها

که اگر می خواندی مرا هیچ توان نوشتن نبود.

/ 0 نظر / 16 بازدید