فهمیدن

بعضی آدما سعی می کنن چیزی رو که فهمیدن بفهمن.

.

.

.

در همین راستا

-بعضی وقتا داری سعی میکنی بفهمی که چی رو فهمیدی.

-بعضی وقتا داری سعی می کنی بفهمی که چطور اون چیز روفهمیدی.

-بعضی وقتا داری سعی می کنی سعی می کنی بفهمی که چطوره که اون چیز رو فهمیدی ولی هنوز نفهمیدی که چطور فهمیدیش.

-بعضی وقتا داری سعی می کنی بفهمی که چطوره که اون چیزی، که هنوز نفهمیدیش رو فهمیدیش.

-بعضی وقتا داری سعی می کنی که بفهمی که چطور چیزی رو که فهمیدی به دیگران بفهمونی.

خلاصه داستانی داره این نفهمیدن در عین فهمیدن.

/ 0 نظر / 11 بازدید